چارچوب گزارش‌دهی نظام پایش حقوق كودک در ایران

شما اینجا هستید

گزارش موجود در راستاي تکمیل پروژه «طراحی چارچوب گزارش‌دهی نظام پایش حقوق کودك در جمهوري اسلامی ایران» ارایه شده است. در این گزارش فازهاي چهارگانه اجراي پروژه شرح داده شده و نتیجه نهایی که همان فرم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات از سازمان‌هاي دخیل در حقوق کودك است، تدوین شده‌اند. این فرم ها، نه تنها در جمع‌آوري اطلاعات لازم براي تهیه گزارش دوره‌اي که باید به دبیرخانه کنوانسیون حقوق کودك ارسال شود ضروري هستند، بلکه ابزار اطلاعاتی لازم براي پایش حقوق کودك در کشور را فراهم می‌کند که از این طریق می‌توان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و به تبع آن اقدامات لازم را براي رفع مسائل مربوطه و ارتقاي حقوق کودك در کشور تدوین و اجرا نمود. در تدوین این فرم‌ها سعی شده جامعیت اطلاعاتی بر تمامی حوزه‌هاي در دسترس مرتبط با حقوق کودك تحقق یابد و تمامی شاخص‌هاي اطلاعاتی مربوطه در نظر گرفته شود. امید است که فرم‌هاي حاضر، بتواند به بهترین نحو ممکن در کاهش آلام و دردهاي کودکان و تحقق چشم‌انداز نهایی حقوق کودك در کشور مثمر ثمر واقع گردند.

درباره طرح

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
  • تلفن: ۸۴۹۷۷۰۵۰
  • ایمیل: cop(at)itrc(dot)ac(dot)ir